Záruka a reklamácie

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru Občianskym zákonníkom u občanoch a podľa Obchodného zákonníka u firiem a podnikateľoch. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov u nového tovaru. Pre firmy dealerov a podnikateľov je záručná doba stanovená podľa § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Dĺžka záručnej doby záleží od jej vymedzenia v zmluve, záručnom liste alebo na obale. Konkrétnu dĺžku záručnej doby Obchodný zákonník nestanovuje, jej určenie ponecháva na zmluvnej voľnosti predávajúceho a kupujúceho. Záručná doba pre obchodníkov je 3 mesiace na všetok tovar. Ak my ako obchodník dostaneme inú záručnú dobu poskytujeme takú akú máme od dodávateľov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba môže byť taktiež znížená v prípade dopredajového tovaru resp. tovaru predávaného za zníženú cenu. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať hneď pri prevzatí. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

PRÍJEM REKLAMÁCIÍ

Balíky posielajte výlučne poštou alebo kuriérom na vlastné náklady ako poistenú zásielku. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: "hradí prijímateľ" budeme odmietať a posielať naspäť. Adresa pre prijímanie reklamácii je vyššie uvedená ako adresa O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať emailom, prípadne telefonicky. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehote DO 30 DNÍ (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa) t. j. kópiu reklamačného protokolu. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 DNÍ od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví DO 30 DNÍ, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.